Služby

ZASTUPOVANIE HRÁČOV

- Plánovanie kariéry

- Sledovanie talentov a ich perspektívny výber

- Starostlivosť o zdravotné a materiálne zabezpečenie hráča

- Uzatváranie a predlžovanie profesionálných zmlúv

- Zabezpečenie mentálneho trénera

- Zabezpečenie videoanalýzy výkonu jednotlivca

- Zabezpečenie odbornej lekárskej starostlivosti

- Zabezpečenie a vedenie kondičného a rekondičného programu a prípravy

- Zabezpečenie dietologických programov

- Zabezpečenie vlastného nutričného špecialistu

- Zabezpečenie športovej výživy na mieru pre klienta

- Zabezpečenie odbornej lekárskej starostlivosti 

 

REPRESENTATION OF PLAYERS

- Career planning

- Tracking talents and their prospective selection

- Care for the health and material security of the player

- Conclusion and extension of professional contracts

- Providing a mental trainer

- Ensure video analysis of individual performance

- Provision of professional medical care

- Provision and management of the fitness and fitness program and preparation

- Provision of diet programs

- Providing your own nutritional specialist

- Customized sports nutrition for clients

- Provision of professional medical care
 

Rubrika: Iné